විඩියෝ
පෙළ පොත, විෂය නිර්දේශ හා ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය සඳහා සබැදියාවන්
www.nie.lk/
www.edupub.gov.lk/
www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/

ආපසු - 9 ශ්‍රේණිය විෂයයන් වෙත

9 ශ්‍රේණිය - විඩියෝ

සබැදියාවන් You Tube - Channel NIE

09 ශ්‍රේණිය -විද්‍යාව - ඝන වස්තු මගින් යෙදෙන පීඩනය

09 ශ්‍රේණිය - ගණිතය - වීජීය ප්‍රකාශන

09 ශ්‍රේණිය - සිංහල - ස්ටීවන් හෝකින්

09 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - ශ්‍රී ලංකාවේ බ්‍රිතාන්‍ය බලය

තවදුරටත් නරඹන්න

1 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණිය
3 ශ්‍රේණිය 4 ශ්‍රේණිය
5 ශ්‍රේණිය 6 ශ්‍රේණිය
7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය
9 ශ්‍රේණිය 10 ශ්‍රේණිය
11 ශ්‍රේණිය 12 ශ්‍රේණිය
13 ශ්‍රේණිය වෘත්තීය පුහුණුව