විඩියෝ
පෙළ පොත, විෂය නිර්දේශ හා ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය සඳහා සබැදියාවන්
www.nie.lk/
www.edupub.gov.lk/
www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/

ආපසු - 5 ශ්‍රේණිය විෂයයන් වෙත

5 ශ්‍රේණිය - විඩියෝ

  • පරිසරය - අපි ලක් වැසියෝ

  • ගණිතය- කාලය

  • සිංහල - ඡේදයකට හා ගීතයකට සවන් දෙමු, ප්‍රතිචාර දක්වමුු.

  • පරිසරය - වැඩ පහසු කිරීමේ මං.

තවදුරටත් නරඹන්න.

1 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණිය
3 ශ්‍රේණිය 4 ශ්‍රේණිය
5 ශ්‍රේණිය 6 ශ්‍රේණිය
7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය
9 ශ්‍රේණිය 10 ශ්‍රේණිය
11 ශ්‍රේණිය 12 ශ්‍රේණිය
13 ශ්‍රේණිය වෘත්තීය පුහුණුව