8 ශ්‍රේණිය
පෙළ පොත, විෂය නිර්දේශ හා ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය සඳහා සබැදියාවන්
www.nie.lk/
www.edupub.gov.lk/
www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/

8 ශ්‍රේණිය - විෂයයන්

 1. ගණිතය

 2. විද්‍යව

 3. සිංහල භාෂාව

 4. ඉංග්‍රීසි භාෂාව

 5. භූගෝල විද්‍යාව

 6. ඉතිහාසය

 7. බුද්ධ ධර්මය

 8. ක්‍රිස්තු ධර්මය

 9. ඉස්ලාම් ධර්මය

 10. කතෝලික ධර්මය

 11. ජීවන නිපුණතා හා පුරවැසි අධ්‍යාපනය

 12. කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය

 13. නර්තනය

 14. පෙරදිග සංගීතය

 15. බටහිර සංගීතය

 16. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

 17. චිත්‍ර කලාව

 18. නාට්‍ය හා රංග කලාව

 19. ප්‍රායෝගික හා තාක්ෂණ කුසලතා

 20. දෙමළ භාෂාව

1 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණිය
3 ශ්‍රේණිය 4 ශ්‍රේණිය
5 ශ්‍රේණිය 6 ශ්‍රේණිය
7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය
9 ශ්‍රේණිය 10 ශ්‍රේණිය
11 ශ්‍රේණිය 12 ශ්‍රේණිය
13 ශ්‍රේණිය වෘත්තීය පුහුණුව