විඩියෝ
පෙළ පොත, විෂය නිර්දේශ හා ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය සඳහා සබැදියාවන්
www.nie.lk/
www.edupub.gov.lk/
www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/

ආපසු - 4 ශ්‍රේණිය විෂයයන් වෙත

4 ශ්‍රේණිය - විඩියෝ

  • පරිසරය - අප අවට සත්තු

  • සිංහල- ළමා සාහිත්‍ය රසවිදිමු

  • ගණිතය - සංඛ්‍යා රටා

  • ගණිතය - සංඛ්‍යා ගුණ කිරීමේ ගැටලු විසඳමු

තවදුරටත් නරඹන්න

1 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණිය
3 ශ්‍රේණිය 4 ශ්‍රේණිය
5 ශ්‍රේණිය 6 ශ්‍රේණිය
7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය
9 ශ්‍රේණිය 10 ශ්‍රේණිය
11 ශ්‍රේණිය 12 ශ්‍රේණිය
13 ශ්‍රේණිය වෘත්තීය පුහුණුව