විඩියෝ
පෙළ පොත, විෂය නිර්දේශ හා ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය සඳහා සබැදියාවන්
www.nie.lk/
www.edupub.gov.lk/
www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/

ආපසු - 7 ශ්‍රේණිය විෂයයන් වෙත

7 ශ්‍රේණිය - විඩියෝ

සබැදියාවන් You Tube - Channel NIE

07 ශ්‍රේණිය - සිංහල - තිලමුට්ඨි ජාතකය

07 ශ්‍රේණිය -විද්‍යාව - ජලයේ කාර්යය

07 ශ්‍රේණිය - ඉතිහාසය - අපේ කීර්තිමත් රජවරු

07 ශ්‍රේණිය - විද්‍යාව - ශාක විවිධත්වය

තවදුරටත් නරඹන්න

1 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණිය
3 ශ්‍රේණිය 4 ශ්‍රේණිය
5 ශ්‍රේණිය 6 ශ්‍රේණිය
7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය
9 ශ්‍රේණිය 10 ශ්‍රේණිය
11 ශ්‍රේණිය 12 ශ්‍රේණිය
13 ශ්‍රේණිය වෘත්තීය පුහුණුව