වෘත්තීය අධ්‍යාපනය
සබැදියාවන්
https://www.vtasl.gov.lk/
http://www.dtet.gov.lk/
http://www.naita.gov.lk/
https://www.nysc.lk/

වෘත්තීය අධ්‍යාපනය

  1. ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් සහිත (NVQ) පාඨමාලා

1 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණිය
3 ශ්‍රේණිය 4 ශ්‍රේණිය
5 ශ්‍රේණිය 6 ශ්‍රේණිය
7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය
9 ශ්‍රේණිය 10 ශ්‍රේණිය
11 ශ්‍රේණිය 12 ශ්‍රේණිය
13 ශ්‍රේණිය වෘත්තීය පුහුණුව