ප්‍රශ්න පත්‍ර හා පිළිතුරු පත්‍ර
පෙළ පොත, විෂය නිර්දේශ හා ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය සඳහා සබැදියාවන්
www.nie.lk/
www.edupub.gov.lk/
www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/

අවසන් වාර පරීක්ෂණය

2021 - ප්‍රශ්ණ පත්‍ර

2020 - ප්‍රශ්ණ පත්‍ර

2019 - ප්‍රශ්ණ පත්‍ර

2018 - ප්‍රශ්ණ පත්‍ර

2017 - ප්‍රශ්ණ පත්‍ර

1 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණිය
3 ශ්‍රේණිය 4 ශ්‍රේණිය
5 ශ්‍රේණිය 6 ශ්‍රේණිය
7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය
9 ශ්‍රේණිය 10 ශ්‍රේණිය
11 ශ්‍රේණිය 12 ශ්‍රේණිය
13 ශ්‍රේණිය වෘත්තීය පුහුණුව