පාසල් පෙළ පොත්
පෙළ පොත, විෂය නිර්දේශ හා ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය සඳහා සබැදියාවන්
www.nie.lk/
www.edupub.gov.lk/
www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/

ආපසු - 10 ශ්‍රේණිය විෂයයන් වෙත

10 ශ්‍රේණිය - පෙළ පොත්

සබැදියාවන් www.edupub.gov.lk/ මගින්

 1. සිංහල සාහිත්‍ය රසාස්වාදය - නව විෂය නිර්දේශය

 2. සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය- නව විෂය නිර්දේශය

 3. සිංහල සාහිත්‍යය සංග්‍රහය

 4. ගණිතය I කොටස - නව විෂය නිර්දේශය

 5. ගණිතය II කොටස - නව විෂය නිර්දේශය

 6. විද්‍යාව I කොටස - නව විෂය නිර්දේශය

 7. විද්‍යාව II කොටස - නව විෂය නිර්දේශය

 8. ඉතිහාසය - නව විෂය නිර්දේශය

 9. භූගෝල විද්‍යාව - නව විෂය නිර්දේශය

 10. කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය

 11. සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

 12. ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

 13. පුරවැසි අධ්‍යාපනය - නව විෂය නිර්දේශය

 14. ව්‍යාපාර හා ගිණුමිකරණ අධ්‍යයනය

 15. භූගෝල විද්‍යාව

 16. තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය - නව විෂය නිර්දේශය

 17. සෞඛ්‍ය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය - නව විෂය නිර්දේශය

 18. ප්‍රායෝගික හා තාක්ෂණික කුසලතා- නව විෂය නිර්දේශය

 19. 1. இனிய தமிழ் பொங்கல்

 20. බුද්ධ ධර්මය - නව විෂය නිර්දේශයය

 21. ක්‍රිස්තු ධර්මය - නව විෂය නිර්දේශය

 22. ඉස්ලාම් ධර්මය - නව විෂය නිර්දේශය

 23. කතෝලික ධර්මය - නව විෂය නිර්දේශය

1 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණිය
3 ශ්‍රේණිය 4 ශ්‍රේණිය
5 ශ්‍රේණිය 6 ශ්‍රේණිය
7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය
9 ශ්‍රේණිය 10 ශ්‍රේණිය
11 ශ්‍රේණිය 12 ශ්‍රේණිය
13 ශ්‍රේණිය වෘත්තීය පුහුණුව