විෂය නිර්දේශ
පෙළ පොත, විෂය නිර්දේශ හා ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය සඳහා සබැදියාවන්
www.nie.lk/
www.edupub.gov.lk/
www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/

ආපසු - 10 ශ්‍රේණිය විෂයයන් වෙත

10 ශ්‍රේණිය - විෂය නිර්දේශ

සබැදියාවන් www.nie.lk/ මගින්

ගුරු මාර්ගෝපදේශ බොහොමයක විෂය නිර්දේශයද අන්තර්ගත වේ. විෂය නිර්දේශය පමනක් වෙන්ව ඇති ඒවා පමනක් මෙහි දැක්වේ.

1 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණිය
3 ශ්‍රේණිය 4 ශ්‍රේණිය
5 ශ්‍රේණිය 6 ශ්‍රේණිය
7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය
9 ශ්‍රේණිය 10 ශ්‍රේණිය
11 ශ්‍රේණිය 12 ශ්‍රේණිය
13 ශ්‍රේණිය වෘත්තීය පුහුණුව