10 ශ්‍රේණිය
පෙළ පොත, විෂය නිර්දේශ හා ගුරු මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය සඳහා සබැදියාවන්
www.nie.lk/
www.edupub.gov.lk/
www.e-thaksalawa.moe.gov.lk/

ආපසු - 10 ශ්‍රේණිය විෂයයන්

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (සාමාන්‍ය පෙළ) ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය පුනරීක්ෂණ සංග්‍රහය 10/11

දෙවන වාරය

1 ශ්‍රේණිය 2 ශ්‍රේණිය
3 ශ්‍රේණිය 4 ශ්‍රේණිය
5 ශ්‍රේණිය 6 ශ්‍රේණිය
7 ශ්‍රේණිය 8 ශ්‍රේණිය
9 ශ්‍රේණිය 10 ශ්‍රේණිය
11 ශ්‍රේණිය 12 ශ්‍රේණිය
13 ශ්‍රේණිය වෘත්තීය පුහුණුව